Wednesday, 6 December 2023

อนุโมทนารับบุญ กฐินสามัคคี2564 ถวายพระอรหันต์ 24 รูป 25 วัด ยอดรวม 79,532,219 บ าท

ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดต ามผลง า นของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจ นะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชี วิ ตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมง า นของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

อนุโมทนารับบุญร่วมกันค่ะ ถวายกฐินสามัคคี2564 ถวายพระอรหันต์ 24 รูป 25 วัด ทั่วประเทศ ยอดกฐินรวม 79,532,219 บ าท  สาธุ สาธุ สาธุ หลวงพ่ออินทร์ถวาย  2 ที่ รวม 6,896,041 หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม 5,535,481 หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 12,368,994 หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร 6,149,657    หลวงปู่หา สุภโร 4,444,940 หลวงต าเลื่อน โอภาโส 1,820,781   หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร 400,765 หลวงพ่อสอน ชีวสุทโธ 3,016,903

พระอาจารย์สุรศักดิ์ ขันติโก8,050,370 หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ 2 ที่รวม 3,683,447  หลวงต าประสาทศิลป์ อภิวัณโณ 2,031,443   หลวงปู่แปลง สุนทโธ 3,839,116 พระอาจารย์บรรลํา สุเมโธ 1,720,689  หลวงพ่ออุทัย ฌานุตตโม 2ที่รวม 2,068,142    หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ  864,260 หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร 2ที่รวม 1,800,000

หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ 1,013,398    หลวงปู่สเถียร คุณวโร 4,774,859   หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ 1,272,039   หลวงต าสมหมาย อัตตมโน 700,000  หลวงปู่ประสาร สุมโน 1,131,543   หลวงปู่บุญมา สุชีโว 2,775,182หลวงพ่อชาลี ถิรธัมโม 2,725,249  หลวงปู่ทองปาน ทนุตจิตโต 448,920

ข้าพเจ้า…ขอร่วมอนุโมทนาในบุญบ ารมีพ่อแม่ครูบ าอาจารย์พระอรหันต์ทุ กรูป ขออนุโมทนาบุญกับเ งิ นทุ กบ าททุ กสต างค์ของญาติธรรมทุ กท่านที่ได้ร่วมบุญกฐินทุ กวัดในปี2564 นี้

ขออานิสงส์ผลบุญแห่งกฐินทั้งหม ดนี้ เป็นบุญทิพย์ ท า นทิพย์ สำเร็จแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุ กรูปนามทุ กนามทั้งแสนโกฏิจักรวาลนี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีแสงธรรมนำทางชี วิ ตตลอดไป  เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะ มีโชคมีทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวย การง า นการเ งิ นราบรื่นคล่องตัว ให้ได้พบแต่ความดี ไม่มีความทุ กข์  ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ให้เป็นทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินไปแห่งใด ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ วิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทำ ..บุญใดกุศลใดที่ทำไปแล้วทั้งหม ดตั้งแต่อดีตชาติจ นถึงปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขอเบิกในส่วนที่เป็นบุญให้ข้าพเจ้าได้ใช้บุญนั้นเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเพื่อยังชีพเพื่อให้ประสบความสำเร็จทุ กอย่างที่ปรารถนา ให้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ…สาธุสาธุอนุโมทามิ

ขอขอบคุณข้อมูล Cr.คุณ ธนพล สมบูรณ์ธนารักษ์

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box