Sunday, 3 March 2024

บุญที่ทำต่อ พ่อแม่ บุญแห่งความกตัญญู บุญใหญ่ไ ม่มีอะไร เทียบได้

บุญที่ทำต่อ พ่อแม่ คือบุญแห่งความกตัญญู บุญใหญ่ไ ม่มีอะไร เทียบได้ ทำบุญกับพ่อแม่ นั่นแหละโค ต รบุญ ถึงคุณจะตักบ าตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าป้อนข้าว ให้พ่อแม่เพียง 1 คำ

ส่วนใหญ่หลายคนมักเข้าใ จว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธร รม รักษาศีลบริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบ บหนึ่ง แ ต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชี วิ ตไม่ดีขึ้นเลย พรศักดิ์สิ ทธิ์ที่ปsะเสริฐคือพรที่กล่ าวออกจากปากบิด ามา รดา

ฉะนั้นหากอยากทำบุญอยากได้บุญอยากขอพรให้ชี วิ ตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่าน ก่อนเพราะ ท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่า น ย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด

วิธีทำบุญกับพ่อแม่พระในบ้าน ที่ท่านควร กราบไหว้

  1.  ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกควรจะปฏิบัติเรื่องเล็กน้อย

อย่างการทำอาหารให้ท่านทาน ไ ป จนถึงเรื่องใหญ่อย่างดู แลยามเจ็บไข้ได้ป่วย

หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลา ย ค นทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

  1.  จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่อ ง ใ ช้ ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะ รู้ เส มอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย ากได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร

สิ่ ง ที่ ท่ านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่าน ช อบกิน ของอะไรที่ท่านอยากได้

ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่ มี มู ลค่ า ม ากมาย มีใจที่นึกถึงอยากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

  1.  เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่าวอุทิศมีว่า อิทัง เมมาตาปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้ บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลที่ดีที่สุด

พระคุณพ่อกับแม่คือที่สุด

ที่สำคัญ บิดามารดาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่นพูดสอนว่าการพูดปดเป็นสิ่งไม่ดีห้ามทำ แต่พอมีคนที่บิดามารดาไม่ต้องการพบมาพบ ก็ใช้ลูกออกไปบอกว่า บิดามารดาไม่อยู่บ้าน การกระทำแบบนี้ก็เท่ากับสอนลูกว่าที่จริงพูดปดได้ปากพ่อปากแม่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เสมอ

หลวงปู่สอนให้พวกเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ซึ่งถือเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ ดังพุทธภาษิตว่า “นิมิตตัง สาธุ รูปานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความกตัญญูกตเวทิตา เป็นเครื่องหมายของคนดี

เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box