Saturday, 2 March 2024

น้องบาส ฮีโร่เสื้อกันฝนม่วง ได้ทุนการศึกษา เรียนฟรีจนจบ ป.เอก

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไพศาล ห์ลีละเมียร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 614,100 บา ท และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายอรรถชัย อาจอุดม

ได้เข้าไปช่วยเหลือคนทันที แม้ตัวเองจะโดนไปด้วย โดยมีอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ดวงพร ศรีปะโค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อาจารย์สมศักดิ์ คำมะมูล อาจารย์วัฒนา ผิวดำ อาจารย์แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี คณะผู้บริหารทั้ง 3 คณะ คณาจารย์ บุคลากรร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน

กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน การมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายอรรชัย อาจอุดม ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเบ้าหลอมให้แก่สังคมเพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสา สอดรับกับนโยบายของ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหน่วยงา นที่มีอัตลักษณ์มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on

แต่เดิมเรามักได้ยินคำว่า เก่ง ดี มีสุข แต่ปัจจุบันนี้ความดีต้องมาก่อน คือ ดี เก่ง มีสุข ทำดีอย่างไรให้ดีในสายตาผู้อื่น หรือการเป็นคนดีโดยแท้จริง ในฐานะนักศึกษาเราสามารถทำดีได้ทุกสถานการณ์และทุกโอกาส ซึ่งความเป็นจริงของสังคม เราจะเห็นว่าคนเก่งนั้นสู้คนดีไม่ได้ ความดีในตัวบุคคลต้องอาศัยระยะเวลาในการสะสมความดี ไม่ได้ทำเพียงวันเดียวจบ

แต่ต้องเป็นคนดีไปตลอดชี วิ ต และคนดีเหล่านี้สามารถนำมาฝึกฝนให้เป็นคนเก่งได้ในสาขาวิชาชีพที่ชอบเพื่อจะได้มีความสุขและแบ่งปันประสบการณ์ความสุขที่ได้รับเพื่อสร้างเบ้าหลอมที่ดีให้แก่เยาวชนต่อไป การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อทำการศึกษาต่อที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี เทียบโอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 2 ปี ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 3 ปี โดย มทร.อีสาน พร้อมดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดหลักสูตร

เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครอง และเพื่อเป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่นายอรรถชัย อาจอุดม ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาตามที่สนใจ ซึ่งปัจจุบันนี้ นายอรรถชัย อาจอุดม เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางา นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ใกล้บ้านสะดวกในการเดินทางและมีสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำดีแล้วได้ดีจริง ๆ ขอแสดงความยินดีกับ น้องบาส ด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูล : มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box